L-DECO VERLICHTING : Algemene verkoopsvoorwaarden particulieren – update 03/01/2023


Een overeenkomst met L-Deco Lighting komt telkens opnieuw tot stand door het bezoeken van de website of bij het plaatsen van een bestelling in de webwinkel van L-Deco Lighting. Dit document dat onder andere de algemene verkoopsvoorwaarden bevat is de referentie voor elke L-Deco Lighting transactie. Eventuele wijzigingen zullen hier worden opgenomen en enkel deze tekst wordt als referentie genomen.
De consument aanvaardt met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden dat enkel deze voorwaarden van toepassing zijn en dat hij verzaakt aan zijn (eventuele) aankoopvoorwaarden.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met L-Deco Lighting;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of L-Deco Lighting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door L-Deco Lighting georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en L-Deco Lighting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. L-Deco Lighting: De website van L-Deco Lighting bvba. De website www.l-deco.com valt ook onder het begrip L-Deco Lighting.
 9. Bestelling: De aanvraag van de klant om een verkoopsovereenkomst te sluiten met L-Deco Lighting met betrekking tot producten die op de website van L-Deco Lighting worden aangeboden.
 10. Transactie: Alle handelingen, goedkeuringsprocessen, veiligheidsverplichtingen en akkoorden die vervat zijn in de betaling van goederen met een kredietkaart of elke andere vorm van virtuele geldtransactie via de site van L-Deco Lighting die beroep doet op diensten van Ogone.

 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Naam ondernemer: L-Deco Lighting commercieel onderdeel van Powercom BV

Maatschappelijke zetel en contactadres:
J.B. Coomansstraat 29
B2590   Berlaar

Telefoonnummer:
+32 3482 4001

E-mail adres: info@l-deco.com

Ondernemingsnummer Kruispuntbank der Ondernemingen: BE0462456507Artikel 3 – Identiteit van de klant

 1. Elke bezoeker op de website van L-Deco Lighting kan zich als gebruiker van de webwinkel registreren. Hierna heeft hij de mogelijkheid om bestellingen op afstand te plaatsen en te betalen op het moment van de bestelling. De toegang tot de webwinkel op deze manier is persoonlijk en enkel voorbehouden aan handelsbekwame personen. De gebruiker is er ook expliciet mee akkoord dat zijn gebruikersgegevens strikt persoonlijk zijn, dat hij ze niet zal meedelen aan derden, dat hij geen derden toegang zal verlenen tot zijn account en dat hij misbruik door derden zal verhinderen.
 2. De consument kan ten alle tijde met behulp van zijn gebruikersnaam en zijn paswoord zijn gebruikersgegevens aanpassen of een nieuwe gebruiker aanmaken. Een paswoord kan niet meer worden veranderd.
 3. U kan uw gebruikersnaam laten verwijderen door een email te sturen naar info@l-deco.com.
 4. L-Deco Lighting kan eventueel andere middelen aanwenden om extra identificatie mogelijk te maken.
 5. Indien er verboden of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van een identiteit mag L-Deco Lighting een account schrappen uit zijn toegangsbestanden. Dit oneigenlijk gebruik moet niet worden bewezen. Een vermoeden van frauduleus of oneigenlijk gebruik is voldoende. Daarenboven blijft het recht om potentiele schade te verhalen op deze gebruiker onaangetast.

 

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van L-Deco Lighting en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen L-Deco Lighting en de consument.
 2. L-Deco Lighting heeft voor de algemenen voorwaarden een apart menu item in de menubalk van zijn website én webwinkel en biedt ze nog eens aan net voordat de bevestiging van een bestelling aan de consument wordt gevraagd. Op die manier kan de consument ten allen tijde en ten laatste voor de totstandkoming van de bestelling deze voorwaarden raadplegen en zelfs opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Onder aanbod verstaat L-Deco Lighting de inhoud van een winkelmandje dat door een consument wordt samengesteld, de informatie van de verschillende producten in de webwinkel, de inhoud van de algemene voorwaarden en het proces om tot een bestelling te komen. Het aanbod is tijdelijk, dat wil zeggen zolang de consument het winkelmandje gebruikt om te winkelen in de webwinkel. In geen geval zal een aanbod langer kunnen duren dan de levensduur van een computersessie van de gebruiker op de webwinkel.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als L-Deco Lighting gebruik maakt van afbeeldingen en informatie in de product informatie fiches dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Manifeste fouten in het aanbod binden L-Deco Lighting niet. L-Deco Lighting doet steeds zijn uiterste best om de juiste informatie aan te bieden, controleert die regelmatig en maakt geregeld aanpassingen om onder andere de duidelijkheid en juistheid te verbeteren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt L-Deco Lighting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door L-Deco Lighting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft L-Deco Lighting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt die voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal L-Deco Lighting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen door de transactie door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren. L-Deco Lighting gebruikt daarvoor de services van Ogone.
 4. Het automatische opslagsysteem van de bestelling in de webwinkel is het bewijs voor de inhoud en datum van de bestelling.
 5. L-Deco Lighting kan zich – binnen wettelijke bepalingen – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien L-Deco Lighting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is die gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. L-Deco Lighting zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van L-Deco Lighting waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in Aricle 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 7. L-Deco Lighting kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van informatie die verkeerd door de consument werd ingegeven in de bestanden van de webwinkel. De informatie verschaft door de consument is bindend.
 8. L-Deco Lighting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering, indien bepaalde goederen niet meer leverbaar blijken of L-Deco Lighting in de onmogelijkheid verkeert om bepaalde goederen te leveren.
 9. L-Deco Lighting behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te anulleren, in het bijzonder maar niet enkel, indien er betalingsproblemen opduiken voor de huidige bestelling of indien er precedenten bestaan van betalingsproblemen of geschillen in verband met betaling bij deze consument.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan L-Deco Lighting bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. In geen geval zal hij het geinstalleerd of electrisch aangesloten hebben. In dat geval kiest de consument ervoor om geen gebruik te maken van het verzakingsrecht. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, zuiver en zonder enige vorm van beschadiging en in de originele staat en verpakking aan L-Deco Lighting retourneren, conform de door L-Deco Lighting verstrekte instructies. Alle goederen zullen naar de sociale zetel worden verstuurd zoals aangegeven in het begin van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal L-Deco Lighting dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Hier worden enkel de kosten van de originele verzending in mindering gebracht. Er worden in dit geval geen administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Het verzakingsrecht wordt goedkoper indien het verzakingsbericht ons toekomt voor de verzending plaatsvindt. In dat geval vergoedt L-Deco Lighting de volledige som van de bestelling.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. L-Deco Lighting kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien L-Deco Lighting dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door L-Deco Lighting tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop L-Deco Lighting geen invloed heeft;

 

Artikel 10 - De prijs

 1. De prijs is de prijs vermeld in het aanbod, dus de prijs die in het winkelmandje en finanele bevestiging te zien is, inclusief de transportprijzen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw.
 3. Er is eventueel een bijkomende transportkost die duidelijk vermeld is op het aanbod en de bevestiging maar die niet is inbegrepen in de prijszetting van elk product in de webwinkel.
 4. De prijs vermeld op de bestelbevestiging is definitief en bevat alle kosten die in rekening werden gebracht voor de transactie.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. L-Deco Lighting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien een gebruiker twijfelt over de inzetbaarheid van een bepaald product dan vragen we uitdrukkelijk dit niet te bestellen of tijdig te anulleren.
 3. Een door L-Deco Lighting, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover L-Deco Lighting kan doen gelden.
 4. L-Deco Lighting geeft geen garantie dat de webwinkel vrij is van enige vorm van virussen of schadelijke software die daar zonder haar medeweten zou zijn geplaatst.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheden

 1. L-Deco Lighting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke technische gebreken bij de goederen.
 2. L-Deco Lighting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade en gevolgschade bij niet naleving van de veiligheidsvoorschriften, inbouwvoorschriften, eventueel onderhoudsvoorschriften van de fabrikant of enig andere nalatigheid of onvoorzichtigheid.
 3. De informatie van de fabrikant die eventueel wordt bijgeleverd bij de geoderen primeert op enige andere informatie, inclusief die in de webwinkel van L-Deco Lighting. Het is deze informatie en richtlijnen die door de consument strikt moeten worden gevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van L-Deco Lighting zal ten allen tijde beperkt zijn tot de waarde van het goed. Alle informatie in de webwinkel is ter goeder trouw geplaatst om op indicatieve manier de consument te informeren over het goed. Fouten hierin zullen geen reden zijn om de aansprakelijkheid van L-Deco Lighting in te roepen.
 5. L-Deco Lighting kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel of sporadisch slecht functioneren van de website. Onze specialisten doen er alles aan om de site 24/7 beschikbaar te maken.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. L-Deco Lighting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van eventuele diensten.
  2. Na de bevestiging van L-Deco Lighting en de aanvaarding en kenbaarmaking aan ons door Ogone van de betaling zullen de goederen verscheept worden indien ze voorradig zijn. Indien niet voorradig moet men in regel rekening houden met een maximale levertermijn van 3 weken. De goederen die voorradig zijn zullen over het algemeen binnen de 48 uur geleverd worden na de betalingsbevestiging.
  3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan L-Deco Lighting kenbaar heeft gemaakt bij de registratie. De consument kan ten alle tijde zijn gebruikersgegevens aanpassen of een nieuwe gebruiker aanmaken.
  4. De eigendomsoverdracht gebeurt op het moment van aflevering van de goederen bij de consument. Vanaf dan zijn alle eventuele rechten, kosten, belastingen, huidige en toekomstige kosten voor rekening van de consument en enkel voor hem.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal L-Deco Lighting aanvaarde bestellingen met bekwame spoed ( 2 tot 4 dagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 2. Een eventuele deellevering wordt kenbaar gemaakt bij het aanbod, automatisch, en de consument kan dan kiezen om eventueel de deellevering te vermijden door beschikbare goederen te kiezen of eenvoudigweg dat deel van de bestelling te wissen.
 3. In geval van ontbinding wegens te lange levertermijn, dit wil zeggen langer dan 45 dagen na de bestelbevestiging, zal L-Deco Lighting het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid kan jegens L-Deco Ligting worden ingeroepen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal L-Deco Lighting zich inspannen, zonder verplichting om dit te doen, om een vervangend product beschikbaar te stellen en dit na overleg met de consument. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende goederen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij L-Deco Lighting tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan L-Deco Lighting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Consumenten die bij L-Deco Lighting kopen doen dat als eindgebruiker en hebben niet als doel aangekochte goederen terug door te verkopen.
 7. De consument dient bij ontvangst de goederen onmiddellijk controleren of de goederen inderdaad de bestelde goederen betreffen en indien er beschadigingen zijn of stukken of documenten ontbreken, L-Deco Lighting onmiddellijk per email op de hoogte te stellen. Ook komt de consument uitdrukkelijk overeen dat hij kennis neemt van de  gebruiksvoorwaarden, waarschuwingen, instructies en installatievoorschriften van het product en die volledig naleeft.
 8. Leveringen geschieden door DPD. Noch transporteur, noch L-Deco Lighting kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering.
 9. Indien de levering bij de consument volgens de voorwaarden van DPD onmogelijk is gebleken dan worden de goederen teruggestuurd naar L-Deco Lighting. De consument zal een email ontvangen met melding van het probleem. De goederen kunnen terug aangeboden worden maar dan zal een extra transportkost worden doorgerekend, zoals vermeld op de originele bevestiging en zullen er tevens 10€ administratiekosten worden bijgeteld. Indien in dit geval de klant geen herlevering wenst zullen alsnog de originele transportkosten én een administratiekost van 10€ in rekening worden gebracht. De totale som van de bestelling zal door L-Deco Lighting worden terugbetaald aan de consument op een door hem aangegeven rekeningnummer minus de kosten hierboven vermeld.
 10. Indien de klant beweert geen goederen te hebben ontvangen en als de DPD gegevens of gegevens van een andere transporteur aantonen dat de levering wel degelijk is gebeurd op het door de gebruiker aangegeven adres zoals het in zijn gebruikersaccount staat, dan zal L-Deco Lighting geen compensatie betalen en zal L-Deco Lighting niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Bestellingen worden onmiddellijk na het moment van bevestiging op de webwinkel van L-Deco Lighting aangeboden voor betaling via de diensten van Ogone. De bescherming tegen frauduleus gebruik van kredietkaarten wordt verzekerd door Ogone.
 2. L-Deco Lighting zal nooit een andere betaalmethode hanteren dan deze met kredietkaarten door middel van de diensten van Ogone. Wij organiseren nooit rembourszendingen en zullen nooit vragen cash geld of cheques te leveren aan een transporteur.
 3. De bestelling wordt pas geactiveerd voor levering nadat Ogone ons verzekerd heeft dat de betaling in orde is. Indien we deze bevestiging niet krijgen zullen we de consument verwittigen via email. Tevens zal zijn bestelling automatisch worden geanulleerd en zal eventueel nota worden genomen van het zich voorgedane probleem om eventuele toekomstige problemen bij betaling te vermijden, inclusief de overweging en beslissen tot het schrappen van de koper uit zijn bestanden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan L-Deco Lighting te melden.
 5. Mocht er zich onverhoopt toch een wanbetaling van de consument voordoen dan heeft L-Deco Lighting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om een schadevergoeding te vorderen van 10% op de verkoopprijs en een nalatigheidsintrest van 1% per maand vanaf ingebrekstelling.

 

Artikel 15 – Intellectuele Eigendom

  1. L-Deco Lighting gebruikt eigen foto's, artikelen en documenten alsook gegevens van derden afkomstig waarvoor het de toelating heeft verkregen om ze te gebruiken op de website. Veel gegevens zijn beschermd en behoren toe aan L-Deco Lighting of derden. In geen geval zal er zonder schriftelijke toestemming van de registratiehouders publiek gebruik mogen gemaakt worden van deze gegevens. Tevens is het verboden om zonder schriftelijke toestemming de inhoud te verdelen, te reproduceren, te wijzigen of te verkopen.

 

Artikel 16 - Privacy

 1. L-Deco Lighting respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. L-Deco Lighting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. L-Deco Lighting handelt volgens de Privacy wetgeving.
 2. L-Deco Lighting gebruikt de verzamelde gegevens om de door haar klanten bestelde producten te leveren. Als u een bestelling plaatst hebben we uw naam, emailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren.
  Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar service@L-deco.com .
  Om het winkelen bij L-Deco Lighting zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u Aricleen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  In uw L-Deco Lighting account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, emailadres en aflevergegevens zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. U heeft als klant ten alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze klanten/bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 3. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vandaag gebruikt L-Deco Lighting geen cookies. Het zou kunnen dat we dat in de nabije toekomst wel doen op de onderstaande manier. L-Deco Lighting gebruikt dan cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.
 4. L-Deco Lighting verkoopt uw gegevens niet. L-Deco Lighting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij L-Deco Lighting. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de privacy-wetgeving. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. De nietigheid van één van de clausules of delen ervan leidt niet tot de nietigheid van enig ander deel van de overeenkomst of deel van de algemene voorwaarden.
 2. Op overeenkomsten tussen L-Deco Lighting en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 3. Geschillen tussen de consument en L-Deco Lighting over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door L-Deco Lighting te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen uitsluitend worden voorgelegd voor de rechtbanken van Antwerpen.
Algemene Voorwaarden afdrukken