Algemene B2B verkoopsvoorwaarden L-Deco Lighting – update 03/01/2023

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden beschrijven de geldende regels voor elke overeenkomst die tot stand komt tussen een klant en L-Deco Lighting onderdeel van Powercom BV, J.B. Coomansstraat 29, 2590 Berlaar, met ondernemingsnummer BE0462456507 aangaande levering van producten of diensten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken een integraal deel uit van elke bestelling of dienstenovereenkomst in een business to business omgeving.

b. Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies.

c. Het nietig of niet afdwingbaar zijn van één van de hiernavolgende clausules of delen daarvan zal geen aanleiding zijn om afbreuk te doen aan andere delen van deze algemene voorwaarden die voor de rest in hun geheel van toepassing zullen blijven.

d. Tenzij er een schriftelijke overeenkomst bestaat tussen klant en L-Deco Lighting zullen deze algemene voorwaarden steeds voorrang hebben op eventuele speciale voorwaarden die op een order of bestelbon vermeld staan.

e. Elke wijziging aan deze algemene voorwaarden moet schriftelijk en apart worden overeengekomen tussen de partijen, met beide partijen die handtekenen op de betreffende bestelbon met afwijkingen.

2. Offertes, bestekken en bestellingen

a. Offertes en bestekken opgemaakt door L-Deco Lighting zijn te goeder trouw opgesteld. De offertes zijn niet bindend en slechts een uitnodiging naar de klant toe om een definitieve overeenkomst in de vorm van een bestelling tot stand te brengen.

b. Bestellingen moeten schriftelijk en ondertekend door de bevoegde persoon worden geplaatst. Dit geldt evenzeer voor bestellingen die eventueel mondeling of per telefoon werden gemaakt. Indien dit niet gebeurt, eigent L-Deco Lighting zich het recht toe om deze niet uit te voeren.

c. Elke bestelling moet worden goedgekeurd door L-Deco Lighting en het is slechts na het versturen van een orderbevestiging of het verzenden van de goederen of het uitvoeren van een dienst naar de klant dat een verkoopsovereenkomst tot stand is gekomen. Een bestelling van een klant is bindend.

d. Fouten in de orderbevestiging moeten schriftelijk en binnen de drie werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging aan L-Deco Lighting worden gemeld. Indien dit niet gebeurt gaat L-Deco Lighting ervan uit dat de bestelling correct werd bevestigd en kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht.

e. Bestellingen kunnen worden geweigerd indien blijkt dat de klant gereduceerde of onbestaande kredietlimieten heeft. In dit geval zal enkel na voorlegging van een bankwaarborg voor de betreffende bestelling of na voorafbetaling overgegaan worden met het aanvangen van de uitvoering van de bestelling, indien alle andere eventueel openstaande sommen voldaan werden.

3. Omschrijving van product

a. De goederen zullen bij levering voldoen aan de specificaties van de fabrikant. Bij diensten of werk aan de goederen door L-Deco Lighting zullen die voldoen aan de specificaties die de klant schriftelijk heeft meegedeeld.

b. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat levering van producten of diensten geen resultaatsverbintenis inhouden.

c. Geen van de goederen of diensten die door L-Deco Lighting worden geleverd zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen die levensonderhoudend, levensbedreigend, militair, nucleair zijn of in een toepassing die kan leiden tot catastrofale schade, materieel of lichamelijk.

d. Als de klant toch goederen of diensten wenst te gebruiken in hierboven vermelde of gelijkaardige toepassingen dan zullen volgende clausules onveranderlijk van toepassing zijn, bovenop wat aangehaaald is in de clausule 12. :

 • i. De klant aanvaardt om L-Deco Lighting en de fabrikant van de goederen schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke vordering van welke partij dan ook alsook in te staan voor de onmiddellijke vergoeding van schade, verliezen, kosten, uitgaven en gelijkaardige eisen die verband houden met het gebruik of de verkoop van deze goederen.
 • ii. De klant erkent dat het gebruik voor dergelijke doeleinden volledig op zijn risico is.
 • iii. De klant aanvaardt dat L-Deco Lighting en de fabrikant van de goederen in geen geval en op generlei wijze, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk aansprakelijk kan gesteld worden.
 • e. De specificaties van de producten kunnen in het verloop van de tijd veranderen en de klant is verantwoordelijk om zich hiervan op de hoogte te stellen. Zo kan ook het verdwijnen van de beschikbaarheid van een product geen aanleiding geven tot het aansprakelijk stellen van L-Deco Lighting indien L-Deco Lighting dit niet vooraf en/of automatisch zou hebben gemeld.

  f. De omschrijving van een product in publicaties van L-Deco Lighting, zij het per reklameboodschap, op de website of in offertes is niet bindend. Het is de orderbevestiging die het bindende document vormt voor datgene wat besteld werd.

  g. L-Deco Lighting is niet verantwoordelijk indien de klant kiest om de producten aan te passen of te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met één of meerdere wettelijke voorschriften die op het moment van de orderbevestiging nog niet bestonden.

  h. Diensten door L-Deco Lighting of onderaannemers van L-Deco Lighting uitgevoerd moeten in detail beschreven staan in een werkdocument dat schriftelijk door L-Deco Lighting werd aanvaard.

  i. Indien L-Deco Lighting of onderaannemers van L-Deco Lighting diensten leveren, zal de klant steeds als producent van de goederen of diensten worden beschouwd. L-Deco Lighting en zijn onderaannemers handelen naar de instructies van de klant. Van deze clausule kan enkel schriftelijk en voorafgaand worden afgeweken.

  j. In geen geval zal L-Deco Lighting instaan voor eender welke wettelijk verplichte markering, certificatie of registratie.

  k. Betaalde diensten worden door L-Deco Lighting of zijn onderaannemers uitgevoerd waarbij volledige coöperatie met de klant wordt gevraagd. De klant zal steeds zijn volledige medewerking, transparantie en ondersteuning geven om het overeengekomen beoogde doel zo vlot mogelijk te bereiken.

  4. Levering en overdracht eigendom

  a. Op alle transacties zijn de Incoterms 2010 van toepassing.

  b. De klant bevestigt dat opgegeven leveringstermijnen ramingen zijn die indicatief zijn en zeker niet bindend. De leveringstermijn is immers in handen van de producent of leverancier van de goederen waarop L-Deco Lighting op geen enkele manier invloed kan uitoefenen.

  c. Eventuele vertragingen zijn geen grond voor de klant om zijn bestelling te herroepen of te anulleren. Zonder uitdrukelijk schriftelijk akkoord van L-Deco Lighting kan geen enkele vergoeding worden gevraagd, in welke directe of indirecte vorm ook, ten gevolge van vertragingen in verband met de levering. Bovendien ontslaat de klant ons van enige verbintenis indien:

 • i. Wijzigingen tijdens de uitvoering van de bestelling worden gevraagd door de klant.
 • ii. De betalingsvoorwaarden niet door de klant worden voldaan.
 • iii. Bepaalde documenten of inlichtingen ons niet tijdig door de klant worden bezorgd.
 • d. L-Deco Lighting heeft het recht deelleveringen uit te voeren. Op elk van deze deelleveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

  e. Een levering aan de vervoerder die de goederen aan de klant bezorgt, wordt door L-Deco Lighting aanzien als geleverd aan de klant. De risico-overdracht gaat op dat moment over naar de klant.

  f. Ten laatste een week na de levering van de goederen zal de klant ons schriftelijk en gedetailleerd, eventueel met foto's of andere bewijzen, informeren indien er beschadigingen, verkeerde aantallen, verkeerde leveringen, defecten zijn opgetreden. Deze verplichting vervalt enkel en alleen indien het om verborgen defecten gaat die niet gevonden kunnen worden bij een normale inspectie.

  g. Bij verborgen defecten zal de klant ons bij ontdekking en met toevoeging van bewijzen onmiddellijk schriftelijk verwittigen.

  h. Indien L-Deco Lighting moet leveren aan een vooraf door de klant aangeduide derde dan zal deze derde overeenkomstig Artikel 4 handelen aangaande de leveringen.

  i. De eigendomsoverdracht geschiedt enkel wanneer alle verschuldigde bedragen door de klant zijn vereffend, zijnde de prijs van de goederen of diensten, eventuele interesten of/en schadevergoedingen.

  j. De klant mag de goederen doorverkopen aan derden met dien verstande dat hij al zijn rechten ten aanzien van deze derde overdraagt aan L-Deco Lighting. Indien deze derde zijn verplichtingen niet kan voldoen zal alsnog de oorspronkelijke klant aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van openstaande sommen.

  k. Tot betaling van alle verschuldigde bedragen van een levering of tot het moment van de eigendomsopdracht is de klant verantwoordelijk voor de goede staat en correcte opslag en behandeling van de goederen.

  5. Prijs

  a. Onze prijzen gelden voor goederen in onze magazijnen.

  b. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn 30 dagen geldig indien niet vermeld op de offerte.

  c. Echter, indien prijzen werden afgegeven op basis van douanetarieven, transporttarieven, wisselkoersen op het moment van een offerte voor goederen die zich niet in onze magazijnen bevinden en er doen zich significante veranderingen voor in deze elementen, behoudt L-Deco Lighting zich het recht om nieuwe prijzen te hanteren. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat, zal L-Deco Lighting het recht hebben de bestelling te anulleren.

  d. L-Deco Lighting zal nakijken of prijsafspraken gemaakt voor bepaalde aantallen ook met die aantallen werden gehonoreerd. Indien er zich belangrijke afwijkingen hebben voorgedaan zullen de prijzen verhoogd worden, ook voor de reeds geleverde goederen.

  e. Iedere aanpassing van deze aard is geen basis voor de klant om een bestelling te anulleren.

  6. Betaling

  a. Een factuur is betaalbaar aan onze hoofdzetel binnen de 30 dagen door middel van een overschrijving die het klantnummer en factuurnummer als mededeling bevat.

  b. Hiervan kan enkel worden afgeweken door schriftelijk akkoord met L-Deco Lighting.

  c. L-Deco Lighting zal ten minste de leveringen opschorten indien aan 6.a. niet is voldaan.

  d. Onbetaalde facturen op vervaldatum zullen zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd worden met een interest van 8% boven de referentie interestvoet van de Europese Centrale Bank per onbetaald jaar.

  e. De eigendomsoverdracht geschiedt volgens 4.i.

  f. Vermindering van de te betalen som bij contante of voorafgaande betaling moet schriftelijk door L-Deco Lighting worden bevestigd.

  7. Verzekeringen, vervoer, klachten en beperkte garantie van verkoper

  a. De verzekering van de voor de klant bestemde goederen is niet opgenomen in de prijs voor de goederen. Op eenvoudige aanvraag door de klant kan dit door L-Deco Lighting worden verzekerd, op kosten van de klant.

  b. L-Deco Lighting weigert elke aansprakelijkheid voor goederen die naar ons zouden worden verstuurd voor reparatie of die retour werden gestuurd om eender welke reden. Dit omvat ook de aansprakelijkheid ingeval van verlies, brand, diefstal en andere gelijkaardige schade oorzaken.

  8. Teruggezonden goederen en garantie

  a. Goederen kunnen alleen worden teruggezonden nadat L-Deco Lighting een RMA nummer bezorgt aan de klant. De termijn waarin de klant een RMA moet aanvragen is als volgt bepaald:

 • i. Ten laatste 7 dagen na ontvangst voor goederen met zichtbare gebreken.
 • ii. Ten laatste 7 dagen na de ontdekking van verborgen gebreken, uiterlijk 3 maand na levering.
 • iii. In alle andere gevallen, inclusief garantie, binnen 12 maand na ontvangst van goederen.
 • iv. Indien de goederen na het indienen van een RMA aanvraag wegens zichtbare of verborgen gebreken niet meer in het bezit van de klant zijn, vervalt de mogelijkheid tot terugzending.
 • b. Goederen moeten in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking worden teruggestuurd.

  c. De RMA bevestiging bevat de richtlijnen voor de te gebruiken transporteur, kost en verzekeringen.

  d. Een volledig en gedetailleerd rapport, met testverslagen en statistische informatie, dient meegeleverd te worden in het Engels.

  e. Indien een klant onder garantieregeling goederen terugstuurt en het blijkt dat deze niet defect zijn, dan zullen alle kosten in verband met de onrechtmatige teruggave aan de klant worden doorgerekend.

  f. Indien de goederen niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant of indien het werk met betrekking tot een dienst niet voldoet aan de overeengekomen contractuele specificaties van de klant, zal de aansprakelijkheid van L-Deco Lighting als volgt zijn:

 • i. De goederen laten herstellen
 • ii. De goederen vervangen en de dienst te herleveren
 • iii. Enkel het bedrag van de marktprijs aan de klant terugbetalen
 • g. L-Deco Lighting zal alle overdraagbare garanties en schadeloosstellingen die het van de fabrikanten ontvangt, overdragen aan de klant.

  h. Elke garantieregeling vervalt als aan 8.a. en de punten daaronder niet is voldaan.

  9. Intellectuele eigendom en software

  a. De klant aanvaardt dat geen enkel eigendomsrecht, merk, handelsnaam, octroooi, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht met de goederen overgaat. Afwijkingen hierop moeten door betrokken partijen schriftelijk worden vastgelegd.

  b. Bij bestelling van software of enig ander intellectueel eigendom die onderhevig is aan auteursrecht of licentieovereenkomsten zullen de meegeleverde gebruiksvoorwaarden en toepassingsvoorwaarden van kracht zijn. Deze algemene voorwaarden zullen niet gebruikt worden om de software te gebruiken op een manier of voor een doel dat niet overeenkomt met de licentieovereenkomst van het geleverde of ter beschikking gestelde product.

  c. De klant vrijwaart L-Deco Lighting tegen alle schadeclaims, vorderingen, juridische kosten die L-Deco Lighting of een werknemer zou kunnen oplopen ten gevolge van een werkorder of dienst die door de klant werd opgedragen en die producten omvat met intellectuele eigendomsrechten.

  10. Overmacht

  a. Indien L-Deco Lighting niet bij machte is om een verplichting uit te voeren of indien er schade, in welke vorm ook, is veroorzaakt door elementen die niet onder controle van L-Deco Lighting zijn, dan worden de verplichtingen van L-Deco Lighting geschorst. De periode van schorsing bedraagt de tijd dat de vertraging of oorzaak van het probleem duurt.

  b. Indien de overmacht langer dan 4 weken duurt, mag L-Deco Lighting de leverovereenkomst eventueel verbreken door gewone kennisgeving aan de klant met verrekening van het reeds geleverde deel indien dat bestaat.

  11. Verplichtingen van de klant

  a. De klant moet in zijn bestellingen duidelijk vermelden aan welke speciale voorwaarden een product moet voldoen aangaande de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor het beoogde doel.

  b. De klant moet op de bestelling correcte informatie aan L-Deco Lighting verschaffen.

  c. De klant zal meewerken aan elk redelijk verzoek om zijn kredietwaardigheid na te trekken.

  d. De klant is verantwoordelijk voor elke licentieovereenkomst die eventueel nodig is om geleverde goederen te gebruiken. Hij zal dus alle licentievoorwaarden van de fabrikant van de geleverde goederen naleven.

  e. De klant zal de richtlijnen in alle handleidingen, datasheets, design manuals, implementatiemanuals van de fabrikanten waarvan hij de goederen gebruikt, toepassen.

  f. De klant zal de geldende wetten volgen die betrekking hebben op internationale in-en uitvoerbeperkingen, wereldwijd.

  g. Informatiebeheer en bescherming tegen verlies van informatie in het kader van een bestelling, levering of gebruik van een product, is de verantwoordelijkheid van de klant.

  12. Vrijwaring van aansprakelijkheid

  a. L-Deco Lighting is aansprakelijk voor:

 • i. Eigen bedrog of bedrog van zijn medewerkers
 • ii. Eigen opzettelijke fout of grove nalatigheid
 • iii. De schade als gevolg van dood of verwonding door nalatigheid van L-Deco Lighting
 • iv. Schade gebaseerd op een dwingend recht dat niet toelaat de aansprakelijkheid van L-Deco Lighting te beperken.
 • b. Elke andere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  c. L-Deco Lighting zal in hierboven vermelde gevallen enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade. Geen gevolgschade of indirecte schade zal onder de aansprakelijkheid vallen. Zaken zoals inkomstenverlies, omzetverlies, margeverlies, verlies door sluiting, reputatieverlies, verlies van clienteel, kostenverhogende factoren en dergelijke zijn dus uitgesloten.

  d. L-Deco Lighting zal nooit aansprakelijk zijn voor verlies, schade of vernietiging van software programma's of data die optreedt tijdens herstelling van goederen. Een garantieregeling voor de aanwezige software is hier niet van toepassing, zelfs indien de garantietermijn van het teruggestuurde product nog niet verstreken zou zijn.

  13. Vorderingen van derden

  a. De klant zal L-Deco Lighting vrijwaren en schadeloos stellen tegen elke claim, juridische procedure of eender welke actie tegen L-Deco Lighting van een partij die direct of indirect te maken heeft met de goederen of diensten die L-Deco Lighting aan de klant heeft geleverd.

  b. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing tussen de klant en L-Deco Lighting. Geen enkele andere derde partij heeft enig recht tegen L-Deco Lighting die zou voortspruiten uit de transactie met de klant.

  14. Opzegging overeenkomst

  a. L-Deco Lighting mag ten allen tijde, zonder de motivatie te moeten meedelen en met behoud van alle recht om schadevergoedingen te eisen, deze overeenkomst in verband met de algemene voorwaarden schriftelijk verbreken als:

 • i. De klant zijn verplichtingen in verband met de algemene voorwaarden of bijzondere bestelvoorwaarden niet nakomt.
 • ii. Een verdere samenwerking onmogelijk wordt door uitzonderlijke omstandigheden.
 • b. Tevens mag L-Deco Lighting alle leveringen opschorten en openstaande sommen onmiddellijk opeisen.

  15. Toepasselijk recht

  a. Geschillen, van welke aard ook, die direct of indirect gerelateerd zijn aan een transactie van goederen en diensten door L-Deco Lighting geleverd, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen die het Belgische recht toepassen.

  Algemene Voorwaarden afdrukken